Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

KDO V ÚKRYTU NEJVYŠŠÍHO BYDLÍ

1  Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2  Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
3  Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4  Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5  Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6  moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7  Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8  Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9  Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10  nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11  On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12  Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13  po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14  Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15  Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16  dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.
© 2019 ERF Medien